İşe iade davası kazanan işçi, aldığı işsizlik maaşını iade etmek zorunda mı?

İşe iade davasını kazanan işçi, boşta geçen süre içinde aldığı işsizlik maaşlarını iade edecek mi? İşte bu konuda Yargıtay'ın verdiği kararın ayrıntıları:
18 Eylül 2021 14:03

T.C.
YARGITAY
YİRMİİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Davacı vekili; müvekkilinin ... Sanayi ve Ticaret A. Ş.'de çalışırken 19.12.2008 tarihinde iş sözleşmesinin sona erdirildiğini, işsizlik ödeneği için davalı kuruma müracaat eden müvekkiline işsizlik ödeneğinin verildiğini, işe iade amacıyla Polatlı İş Mahkemesinde açılan davanın lehine sonuçlanması üzerine müvekkilinin 08.12.2009 tarihinde işbaşı yaptığını, davalı kurumun 02.09.2010 tarihli yazısıyla müvekkilinden ödemiş olduğu işsizlik ödeneğinin tamamını ve işleyen faizini talep ettiğini, zaman aşımının gerçekleştiğini ileri sürerek işsizlik ödeneği ve talebinden şimdilik 4.000,00 TL borcunun bulunmadığının tespitine karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili, davacının ... San. Tic. A. Ş.'de çalışırken 19.12.2008 tarihinde işten çıkarılması üzerine işsizlik ödeneği bağlandığını, ancak açılan işe iade davası neticesinde işe iadesi yönünde karar verildiğini, işe başlatılmaları durumunda 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 51. maddesi uyarınca iş sözleşmesinin fesih edilmediği kabul edildiğinden işsizlik ödeneğini almasının kanuna uygun düşmeyeceğini beyanla, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

Mahkeme kararı davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Uyuşmazlık iş sözleşmesinin feshinden sonra işsizlik ödeneği alan davacının işe iade kararı ile işe başlaması halinde boşta geçen süre içinde aldığı işsizlik ödeneğinin iadesinin gerekip gerekmediği noktasındadır.

"Somut olayda, davacıya 18.12.2008-18.08.2009 tarihleri arasında işsizlik ödeneği ödenmiştir. İşe iade kararının verilmesinden sonra davacı, " dört aylık boşta geçen süreye " ilişkin 18.12.2008-18.04.2009 tarihleri arasındaki ücretini işverenden almış ise de boşta geçen dört aylık süre dışında 18.04.2009-08.12.2009 tarihleri arasında yine işsiz kalmıştır. Davacının, işsizlik ödeneğinin kesilmesinden sonra boşta geçen dört aylık süre için ücret alması sebebiyle davacının, işsizlik ödeneği aldığı süre içinde mahkeme kararıyla işe iade edilmesi halinde durumu onbeş gün içerisinde kuruma bildireceğine dair taahhütnameye aykırı davrandığı kabul edilemez. Çünkü işe iade davasının kanunda öngörülen sürede sonuçlanmamış olmasında davacıya atfedilebilecek bir kusur bulunmamaktadır:

4447 sayılı Kanun'un 52/b maddesi işsizlik ödeneğinin işsiz kalan ve bu ödeneği almakta iken gelir getirici bir işte çalışmayan kimselere verileceği düzenlenmiştir. Kesinleşen işe iade kararı ile işçi dört aylık ücret ve diğer kanuni haklarını elde ettiğinden bu sürede işsizlik ödeneğinden yararlanması sözkonusu olamayacaktır.

Dosya içeriğine göre, olayda işsizlik ödeneği bağlanan toplam süre içinde boşta geçen süre sebebiyle işverence davacıya ücretlerinin ödendiği ve sigorta primlerinin yatırıldığı, davacının işverenden ücret aldığı bu dönem yönünden aldığı işsizlik ödeneğini iade etme yükümlülüğünde bulunduğu kabul edilmelidir. Bu durumda, davacının ücret ve diğer haklarını aldığı, boşta geçen dört aylık süreden sorumlu olacağı kabul edilerek yapılan bilirkişi hesabına göre karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde davanın tümden kabulü bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Bu sebeplerle mahkeme kararının BOZULMASINA 20.05.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

SGKREHBERİ

SENDİKA BÜLTENİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #